13-02-2022 - 10:05

Về việc xét tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 05-CV/HĐ ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc xét tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

 

. . . . .
Loading the player...