26-06-2024 - 01:48

Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 84-KL/TW ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”

. . . . .
Loading the player...