10-02-2022 - 09:48

Về việc gửi đề cương sách, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 04-CV/HĐ ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc gửi đề cương sách, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

. . . . .
Loading the player...