23-03-2022 - 08:50

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 758 – CV/BTGTU ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

. . . . .
Loading the player...