22-09-2021 - 00:20

Thông báo mời tham gia sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo số 1186/SVHTTDL - QLVH ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về việc thông báo mời tham gia sáng tác biểu trưng (logo) huyện Kỳ Anh

. . . . .
Loading the player...