01-05-2024 - 00:01

Thể lệ Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công bố Thể lệ Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2024

TỈNH UỶ HÀ TĨNH

BAN TỔ CHỨC GIẢI

BÚA LIỀM VÀNG CẤP TỈNH

*

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

     Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

                     

THỂ LỆ

Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

lần thứ VII - năm 2024

(Gửi kèm Kế hoạch số 37-KH/BTC, ngày 22/4/2024 của Ban Tổ chức Giải

báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2024)

---------------

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, ý nghĩa

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với những nội dung trọng tâm sau:

 (1) Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng.

(2) Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

 (3) Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những kết quả trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII.

(4) Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

 (5) Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Chủ đề của tỉnh năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

- Ghi nhận và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai và tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng.

- Vinh danh các nhân vật tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phản ánh trong tác phẩm đoạt Giải (nếu có).

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

2.1. Thể lệ này quy định mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Ban Giám khảo chấm giải, kinh phí cách thức tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2024.

2.2. Tất cả các nhà báo, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo và những người làm báo không chuyên hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

2.3. Tác phẩm/ chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải Búa liềm vàng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  1. Về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

- Tác giả có tác phẩm tham dự Giải không được vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Tác giả là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc, thư ký Ban Tổ chức Giải không được đăng ký tác phẩm tham dự Giải.

- Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh gốc);

Tác giả trẻ tuổi có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh gốc).

-  Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 02 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự ở cấp tỉnh. Nếu tác giả đã 02 có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác.

Lưu ý: Một số tác phẩm đạt Giải ở cấp tỉnh sẽ được chọn tham dự Giải ở Trung ương. Do đó, tác phẩm nào đã tham gia dự Giải ở tỉnh thì tác giả/nhóm tác giả đó không được gửi dự thi Giải ở cấp Trung ương (Ban Tổ chức Giải cấp tỉnh có trách nhiệm tập hợp các tác phẩm đạt Giải cấp tỉnh để gửi cơ quan Thường trực Giải cấp Trung ương).

2. Về tác phẩm được xét trao Giải

2.1. Tiêu chí chung

- Tác phẩm báo chí được xét trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

- Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp, hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

- Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng nhưng phải ghi rõ mức giải đã đạt được và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải đó. Không nhận các tác phẩm đã đạt giải của Giải báo chí quốc gia.

- Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao Giải:

+ Loại hình: Báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình.

+ Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí…

- Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố. Tác phẩm đạt Giải nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền khác liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi Giấy chứng nhận và tiền thưởng. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý người vi phạm theo các quy định của pháp luật.

- Tác phẩm không được xét là: Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài; Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…); Ảnh cắt ghép, chỉnh sửa làm thay đổi bản chất nội dung, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

- Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm về việc hư hỏng, thất lạc đối với các tác phẩm dự thi và những tác phẩm gửi không đúng thời gian quy định;

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm đoạt Giải và tác phẩm tham gia dự thi; Ban Tổ chức Giải được sử dụng các tác phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền.

2.2. Tiêu chí riêng cho từng loại hình báo chí

a. Báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b. Báo điện tử

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

c. Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ, loạt phát thanh hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

d. Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 chương trình, phóng sự hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

e. Ảnh báo chí

- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

3. Về cơ quan báo chí; các địa phương, đơn vị khác liên quan và nhân vật tiêu biểu

3.1. Đối với cơ quan báo chí

Cơ quan, đơn vị được khen thưởng tại Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;

- Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động viết về công tác xây dựng Đảng;

- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị đảm bảo khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số lượng tác phẩm tham gia nhiều và tỉ lệ tác phẩm đạt giải cao trên tổng số tác phẩm đạt giải.

3.2. Đối với các địa phương, đơn vị khác liên quan

 Các địa phương, đơn vị khác liên quan được biểu dương, khen thưởng tại Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng;

- Là địa phương, đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự và có tác phẩm đạt Giải.

3.3. Đối với nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt Giải

(Ban Tổ chức Giải có tiêu chí cụ thể riêng để xét chọn).

4. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

4.1. Cơ cấu Giải

- Đối với tác phẩm: 01 giải Đặc biệt, 02 giải A, 05 giải B, 07 giải C và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có 05 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về: (1) Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; (2) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; (3) Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; (4) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (5) Phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 giải phụ trao cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi. Cơ cấu giải sẽ được Ban Tổ chức Giải quyết định theo chất lượng tác phẩm.

- Đối với tập thể: Ban Tổ chức Giải sẽ khen thưởng cho các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng (theo 03 mức A, B, C và có tiêu chí cụ thể đánh giá).

- Về nhân vật tiêu biểu: Lựa chọn vinh danh một số nhân vật tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phản ánh trong tác phẩm đoạt Giải (nếu có).

4.2. Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt Giải: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

- Đối với cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, triển khai và tham gia Giải: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

- Đối với nhân vật tiêu biểu: Quà tặng và hoa của Ban Tổ chức Giải

4.3. Tiền thưởng

* Đối với tác phẩm:

- Giải Đặc biệt: 15.000.000đ/giải;

- Giải A: 10.000.0000đ/giải;

- Giải B: 7.000.0000đ/giải;

- Giải C: 5.000.0000đ/giải;

- Giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải;

- Giải chuyên đề: 3.0000.000đ/giải;

- Giải phụ: 2.000.000đ/giải.

* Đối với khen thưởng tập thể tiêu biểu gồm 03 mức:

- Mức A: 5.000.000đ/đơn vị.

- Mức B: 4.000.000đ/đơn vị.

- Mức C: 3.000.000đ/đơn vị.

* Đối với nhân vật tiêu biểu: 2.000.000 đ/nhân vật.

5. Ban Tổ chức Giải, Cơ quan thường trực Giải và Ban Giám khảo chấm Giải

5.1. Ban Tổ chức Giải

- Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Ban Giám khảo chấm Giải, Tổ giúp việc, thư ký và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng.

- Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - là cơ quan Thường trực Giải trong quá trình hoạt động.

- Ban Tổ chức Giải được sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

 

5.2. Cơ quan thường trực Giải

- Cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động Giải; triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

+ Đầu mối nhận các tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

+ Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chấm Giải.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét trao Giải, Lễ tổng kết và trao Giải. Tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải Búa liềm vàng.

5.3. Ban Giám khảo chấm Giải

- Ban Tổ chức Giải căn cứ vào số lượng các tác phẩm dự thi sẽ quyết định cơ cấu, số lượng, thành phần Ban Giám khảo chấm Giải phù hợp với thực tế.

- Giúp việc cho Ban Giám khảo chấm Giải có Tổ giúp việc, thư ký do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

- Ban Giám khảo chấm Giải xây dựng Tiêu chí chấm Giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí.

6. Quy trình, thời gian xét, lựa chọn, công bố và trao giải

6.1. Thời gian tác phẩm dự giải

Đối tượng xét giải là những tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/11/2023 đến trước ngày 15/10/2024.

6.2. Thời gian nhận và xét chọn

- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm: 17/10/2024.

- Thời gian xét chọn và chấm giải: Từ ngày 18/10 - 05/11/2024, cụ thể:

+ Sơ khảo: Từ ngày 18/10 - 20/10/2024: Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Tổ giúp việc, thư ký của Giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí đưa vào vòng chung khảo.

+ Chung khảo: Từ ngày 20/10 - 05/11/2024: Ban Giám khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Tổ giúp việc, thư ký tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải quyết định trao Giải; đồng thời xét chọn một số tác phẩm xuất sắc nhất gửi Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi thể loại báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải chuyên đề, giải phụ theo cơ cấu giải thưởng.

6.3. Thời gian tổ chức công bố và trao giải

Dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2024 hoặc tháng 01/2025.

7. Kinh phí hỗ trợ Giải

- Kinh phí tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp và huy động nguồn tài trợ, hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Ban Tổ chức Giải việc thu chi phục vụ tổ chức Giải Búa liềm vàng theo Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng.

8. Lập hồ sơ dự giải

8.1. Mẫu hồ sơ chung

Mỗi tác phẩm tham dự Giải phải sao, chụp 02 bộ tác phẩm và gửi kèm 02 bộ hồ sơ theo mẫu của Ban Tổ chức Giải (có mẫu hồ sơ gửi kèm).

8.2. Hồ sơ cụ thể cho các loại hình

Ngoài thực hiện theo mẫu hồ sơ chung, đối với các tác phẩm thuộc từng loại hình phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo điện tử phải đồng thời gửi đường link bài viết vào địa chỉ email: Bualiemvanghatinh@gmail.com và ghi rõ đường link bài viết trong hồ sơ để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong việc chấm, quảng bá các tác phẩm.  

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm và ghi rõ đường link trong hồ sơ để Ban Giám khảo đánh giá. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh của tác phẩm và ghi rõ đường link trong hồ sơ để Ban Giám khảo đánh giá. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

7.3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng nộp trực tiếp, hoặc gửi về cơ quan Thường trực Giải chậm nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2024 (tính theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, số 06, đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.855739

Email: Bualiemvanghatinh@gmail.com

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ DỰ GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

(GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) NĂM 2024

 

1. Tác giả (nhóm tác giả)

- Họ và tên: .......................................................................................................

- Bút danh: ........................................................................................................

- Chức danh hiện tại: ........................................................................................

- Đơn vị công tác: .............................................................................................

- Số điện thoại ............................................. Email ..........................................

 

2. Khái quát nội dung tác phẩm

- Tên tác phẩm:……………………………………………………………….

- Đường link (đối với tác phẩm báo điện tử, phát thanh, truyền hình):……...

- Loại hình báo chí: ..........................................................................................

- Thể loại báo chí: ............................................................................................

- Tác phẩm đăng, phát ngày, tháng, năm trên báo, đài nào ? ...........................

...........................................................................................................................

- Nội dung chính: .............................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Hoàn cảnh sáng tác (nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm).

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Tác phẩm đã đạt giải báo chí nào ở địa phương?.........................................

Do cơ quan nào tổ chức……….. ………………………………….................

Mức giải (đặc biệt/Giải A/Giải B/Giải C/Giải Khuyến khích)……………

 

 

......................., ngày .......tháng ...... năm 2024

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

......................................

TÁC GIẢ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

.........................................

 

 

 

Kế hoạch số 37-KH/BTC, ngày 22/4/2024 của Ban Tổ chức

Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2024

TẠI ĐÂY

. . . . .
Loading the player...