07-05-2021 - 01:45

Thể lệ Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức Giải Búa liềm vàng, Ban Tổ chức giải "Búa liềm vàng" cấp tỉnh Hà Tĩnh ban hành Thể lệ Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021

 

THỂ LỆ

Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

lần thứ IV - năm 2021

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Mục đích, ý nghĩa

Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời, cổ vũ các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với những nội dung trọng tâm: (1) Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. (2) Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. (3) Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (4) Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; Công tác cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; (8) Công tác nội chính;  Công tác dân vận... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

- Ghi nhận và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

- Vinh danh các nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt Giải.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

2.1. Thể lệ này quy định mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Ban Giám khảo chấm giải, kinh phí cách thức tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng.

2.2. Tất cả các nhà báo, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo và những người làm báo không chuyên hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

2.3. Tác phẩm/ chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải Búa liềm vàng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

- Tác giả có tác phẩm tham dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí  tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác giả cao tuổi và trẻ tuổi:

Tác giả cao tuổi là người có tuổi đời từ 70 tuổi trở lên (theo chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh gốc);

Tác giả trẻ tuổi có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh gốc).

-  Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 02 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã 02 có tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 01 tác phẩm khác.

Lưu ý: Một số tác phẩm đạt Giải ở cấp tỉnh sẽ được chọn tham dự Giải ở Trung ương. Do đó, tác phẩm nào đã tham gia dự Giải ở tỉnh thì tác giả (nhóm tác giả) đó không được gửi dự thi Giải ở cấp Trung ương (Ban Tổ chức Giải cấp tỉnh có trách nhiệm tập hợp các tác phẩm đạt Giải cấp tỉnh để gửi cơ quan Thường trực Giải cấp Trung ương).

2. Về tác phẩm được xét trao Giải

2.1.  Tiêu chí chung

- Tác phẩm báo chí được xét trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến 15 tháng 10 năm 2021. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì đến thời hạn nộp tác phẩm phải đăng, phát xong toàn bộ tác phẩm và có ít nhất 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

- Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

- Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

- Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

+ Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

+ Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí, ký chân dung…

- Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố. Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền khác liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi Giấy chứng nhận và tiền thưởng. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý người vi phạm theo các quy định của pháp luật.

- Tác phẩm không được xét: Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài; Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…); Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

- Tiêu chí riêng cho các loại hình báo chí được căn cứ theo Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) (Có gửi kèm Thể lệ của Trung ương).

- Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm về việc hư hỏng, thất lạc đối với các tác phẩm dự thi và những tác phẩm gửi không đúng thời gian quy định;

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm đoạt Giải và tác phẩm tham gia dự thi; Ban Tổ chức Giải được sử dụng các tác phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền.

2.2. Tiêu chí riêng cho từng loại hình báo chí

a) Báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b) Báo điện tử

- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ, loạt phát thanh hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và bảo đảm đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

* Trường hợp đặc biệt vượt 5 chương trình, phóng sự hoặc hình thức thể hiện mới Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

đ) Ảnh báo chí

- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

3. Về cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị khác liên quan

3.1. Đối với cơ quan báo chí

Cơ quan, đơn vị được khen thưởng tại Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;

- Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động viết về công tác xây dựng Đảng;

- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị đảm bảo khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;

- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự thi trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều và có chất lượng nhất; có nhiều tác giả, tác phẩm đạt Giải.

3.2. Đối với các địa phương, đơn vị khác liên quan

 Các địa phương, đơn vị khác liên quan được khen thưởng tại Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau:

- Làm tốt công tác chỉ đạo các cơ quan trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

3.3. Đối với nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt Giải

(Ban Tổ chức có tiêu chí cụ thể riêng để xét chọn)

4. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng

4.1. Cơ cấu Giải

- Về tác phẩm: 01 giải Đặc biệt, 02 giải A, 05 giải B, 07 giải C và 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có 04 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về: (1) Phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; (2) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; (3) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (4) Phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 giải phụ trao cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

- Đối với tập thể: Ban Tổ chức sẽ khen thưởng cho các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng (theo 03 mức A, B, C và có tiêu chí cụ thể đánh giá).

- Về nhân vật tiêu biểu: Lựa chọn vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt Giải.

4.2. Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

- Đối với cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai và tham gia Giải: Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.

- Đối với nhân vật tiêu biểu: Quà tặng và hoa của Ban Tổ chức Giải

4.3. Tiền thưởng

* Đối với tác phẩm:

- Giải Đặc biệt: 15.000.000đ/giải;

- Giải A: 10.000.0000đ/giải;

- Giải B: 7.000.0000đ/giải;

- Giải C: 5.000.0000đ/giải;

- Giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải;

- Giải chuyên đề: 3.0000.000đ/giải;

- Giải phụ: 2.000.000đ/giải.

* Đối với khen thưởng tập thể tiêu biểu gồm 03 mức:

- Mức A: 5.000.000đ/đơn vị.

- Mức B: 4.000.000đ/đơn vị.

- Mức C: 3.000.000đ/đơn vị.

* Đối với nhân vật tiêu biểu: 2.000.000 đ/nhân vật.

5. Ban Tổ chức Giải, Cơ quan thường trực Giải và Hội đồng chấm Giải

5.1. Ban Tổ chức Giải

- Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Ban Giám khảo chấm Giải, các bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng.

- Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong quá trình hoạt động.

- Ban Tổ chức Giải được sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

5.2. Cơ quan thường trực Giải

- Cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

+ Đầu mối nhận các tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

+ Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chấm giải.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét trao Giải, Lễ công bố và trao Giải. Tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải Búa liềm vàng.

5.3. Ban Giám khảo chấm Giải

- Ban Tổ chức Giải căn cứ vào số lượng các tác phẩm dự thi sẽ quyết định cơ cấu, số lượng, thành phần Ban Giám khảo chấm Giải phù hợp với thực tế.

- Giúp việc cho Ban Giám khảo chấm Giải có Ban Thư ký Giải và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

- Ban Giám khảo chấm Giải xây dựng Tiêu chí chấm Giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí.

6. Quy trình, thời gian xét, lựa chọn, công bố và trao giải

6.1. Thời gian tác phẩm dự giải

Đối tượng xét giải là những tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày  01/11/2020 đến trước ngày 15/10/2021.

6.2. Thời gian nhận và xét chọn

- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm: 15/10/2021.

- Thời gian xét chọn và chấm giải: Từ ngày 16/10 - 05/11/2021, cụ thể:

+ Sơ khảo: Từ ngày 15/10 - 18/10/2021: Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Ban Thư ký Giải và Tổ giúp việc của Giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí đưa vào vòng chung khảo

+ Chung khảo:  Từ ngày 19/10 - 04/11/2021: Ban Giám khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Ban Thư ký Giải và Tổ giúp việc tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải quyết định trao giải; đồng thời xét chọn một số tác phẩm xuất sắc nhất gửi Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi thể loại báo chí phải xét ðủ số lýợng các giải Ðặc biệt, A, B, C, Khuyến khích và các giải chuyên ðề, giải phụ theo cơ cấu giải thưởng.

6.3. Thời gian tổ chức công bố và trao giải

Dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2021.

7. Kinh phí hỗ trợ Giải

- Kinh phí tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp và huy động nguồn tài trợ, hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Ban Tổ chức Giải việc thu chi phục vụ tổ chức Giải Búa liềm vàng theo Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng.

8. Lập hồ sơ dự giải

8.1. Mẫu hồ sơ chung

Mỗi tác phẩm tham dự Giải phải sao, chụp 02 bộ tác phẩm và gửi kèm 02 bộ hồ sơ theo mẫu của Ban Tổ chức Giải (có mẫu hồ sơ gửi kèm).

 8.2. Hồ sơ cụ thể cho các loại hình

Ngoài thực hiện theo mẫu hồ sơ chung, đối với các tác phẩm thuộc từng loại hình phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo in và điện tử phải đồng thời gửi file vào địa chỉ email: Bualiemvanghatinh@gmail.com để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong việc quảng bá các tác phẩm. Các tác phẩm báo điện tử ghi rõ đường link để Ban Giám khảo đánh giá chính xác, nhất là đối với các tác phẩm được thiết kế theo hình thức làm báo đa phương tiện.  

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

7.3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng nộp trực tiếp, hoặc gửi về cơ quan Thường trực Giải chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện).

b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, số 06, đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393.855739

Email: Bualiemvanghatinh@gmail.com

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI

 

 

 

MẪU HỒ SƠ DỰ GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) NĂM 2021 TẢI TẠI ĐÂY

. . . . .
Loading the player...