25-08-2021 - 10:24

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

- QUY CHẾ (SỬA ĐỔI) NĂM 2019 VỀ TRAO GIẢI THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM: TẠI ĐÂY

-  MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG VHNT NĂM 2021 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM: TẠI ĐÂY

. . . . .
Loading the player...