08-06-2021 - 08:38

Thông báo lần thứ 2: Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 26 năm 2021

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo công văn số 153/21/BTV ngày 04/6/2021 của Hội Mỹ thuật Việt Nam về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 26 năm 2021

. . . . .
Loading the player...