01-03-2023 - 00:10

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa việt Nam – khởi nguồn và động lực phát triển”

Sáng 27/2, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội thảo cấp Quốc gia “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo được kết nối với 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ban Chủ tọa tại Hội thảo. (Ảnh: Nam Nguyễn - Báo Nhân dân)

Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội thảo; Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Nam Nguyễn - Báo Nhân dân)

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Cách đây 80 năm, vào tháng 2-1943 Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Đề cương về văn hóa Việt Nam - một văn kiện quan trọng do Tổng Bí thư Trường Chinh chấp bút soạn thảo. Ra đời trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đề cương là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa).

Thời điểm và bối cảnh ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam đã cho thấy tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. Từ điểm khởi nguồn này, trải qua tiến trình lịch sử với rất nhiều biến động, việc phát triển các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào 2 nội dung chính là: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, các đại biểu và nhà khoa học đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ; sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam; phát huy giá trị của “Đề cương văn hóa Việt Nam” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; vai trò và xu hướng chuyển đổi số trong phát triển văn hóa - con người Việt Nam; phát huy giá trị văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Hà Tĩnh

Các đại biểu và các nhà khoa học đã tham luận phân tích định hướng “Dân tộc, đại chúng, khoa học và việc phát huy nguồn lực nội sinh của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước; sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam; những giá trị nổi bật của Đề cương văn hóa Việt Nam, cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, định hướng và soi đường cho nền văn hóa Việt Nam phát triển bền vững…".

Với niềm tin vững chắc từ những thành quả đã đạt được trong quá trình kế thừa, vận dụng các giá trị, nguyên tắc cốt lõi của Đề cương, cùng những hy vọng mới, chúng ta sẽ tiếp tục kiên định trên con đường tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, tận dụng cơ hội, tìm kiếm giải pháp tập trung nguồn lực đầu tư chuyên sâu và có trọng điểm cho văn hóa. Vì trên hết, đầu tư cho văn hóa một cách khoa học, hợp lý, chính là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho tương lai hội nhập mang tính bền vững hơn của đất nước. Đó cũng chính là nền tảng tiên quyết góp phần hình thành một nền văn hóa mới có khả năng tạo động lực khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa và chuyển hóa hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa thành sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trên bản đồ sức mạnh mềm thế giới.

Hội thảo cũng đã khẳng định và tiếp tục kế thừa, vận dụng những quan điểm cốt lõi của Đề cương, nhất là 3 nguyên tắc cơ bản, đó là dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa để nghiên cứu, tổng kết làm rõ và sâu sắc hơn nội hàm về mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế chính sách phát triển văn hóa, đảm bảo hành lang pháp lý để khơi dậy tiềm năng, nguồn lực cho phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, và quản lý của Nhà nước.

Nhật Linh.
 


 

. . . . .
Loading the player...