27-06-2021 - 09:02

Về việc vận động, sáng tác lời mới các làn điệu dân ca Việt Nam hướng đến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05/6/1911 - 05/6/2021

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo công văn số 723/SVHTTDL – QLVH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24 tháng 6 năm 2021 về việc vận động, sáng tác lời mới các làn điệu dân ca Việt Nam hướng đến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05/6/1911 – 05/6/2021

Kế hoạch số 06/KH-TTVHTP ngày 20/5/2021 của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tổ chức Cuộc vận động, sáng tác lời mới các làn điệu dân ca Việt Nam hướng đến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)” tải TẠI ĐÂY

. . . . .
Loading the player...