13-04-2022 - 07:32

Thông báo mời tham gia sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đức Thọ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 359/SVHTTDL – QLVH ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về việc thông báo mời tham gia sáng tác biểu trưng (logo) huyện Đức Thọ

. . . . .
Loading the player...