30-06-2021 - 08:18

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo số 01/TL-MTTW-BTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

. . . . .
Loading the player...