31-08-2020 - 11:36

Một số văn bản chỉ đạo có liên quan đến Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG VHNT NGUYỄN DU LẦN THỨ VII 

 

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHÂN BAN GIẢI THƯỞNG VHNT NGUYỄN DU LẦN THỨ VII 

 

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN GIẢI THƯỞNG VHNT NGUYỄN DU LẦN THỨ VII 

 

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG VHNT NGUYỄN DU LẦN THỨ VII 

 

QUY CHẾ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG VHNT NGUYỄN DU LẦN THỨ VII 

 

 

 

 

 

. . . . .
Tin cùng chuyên mục
Loading the player...